Indywidualne interpretacje podatkowe

Indywidualne interpretacje podatkowe

Przepisy prawa podatkowego w wielu miejscach sformułowane są bardzo nieprecyzyjnie. Ich prawidłowa interpretacja w danym stanie faktycznym może budzić poważne wątpliwości. Instytucją, która chroni podatników przed odpowiedzialnością, jest interpretacja indywidualna. Nie ma ona charakteru wiążącego, jednak powoduje korzystne dla podatnika skutki prawne.

Każdy podatnik ma możliwość wniesienia wniosku o interpretację indywidualną do Krajowej Informacji Skarbowej. Bardzo ważne jest, aby dokładnie w nim opisać stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe. Wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na orzeczenie organu podatkowego, powinny być należycie uwzględnione w treści wniosku.

We wskazanym piśmie podatnik wskazuje własne rozumienie spornych przepisów. Tytułem przykładu, sprawa może dotyczyć możliwości zaklasyfikowania danych wydatków jako koszty uzyskania przychodu przy danym rodzaju działalności. Warto ująć własne rozumienie w sposób bardzo precyzyjny. W innym wypadku organ podatkowy może podać w wątpliwość racjonalność przesłanek, którymi kierował się podatnik.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacacie w wysokości 40 zł. Ponadto musi on spełniać liczne wymogi formalne. Oprócz wskazanych wyżej informacji, podatnik musi odznaczyć:

  • adresata pisma;

  • dane umożliwiające identyfikację wnioskodawcy;

  • datę złożenia wniosku;

  • oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania, że stan faktyczny objęty wnioskiem nie jest przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego lub innych, wskazanych w ordynacji podatkowej, procedur.

Warto także pamiętać, że wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej nie może dotyczyć przepisów prawnych, które regulują właściwość danych organów podatkowych lub dotyczą ich praw lub obowiązków.

Organ podatkowy wydający interpretację wydaje ją w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Przysługuje na nią skarga do sądu administracyjnego.

Bardzo istotny z punktu widzenia podatnika jest fakt, że interpretacje indywidualne nie mają mocy wiążącej – zarówno względem podatnika, jak i organu podatkowego. Tym samym obydwa podmioty nie mają obowiązku ścisłego zastosowania się do jej treści. Bardzo ważne jest jednak, że w przypadku, gdy podatnik postąpi zgodnie z zapatrywaniem organu, który wydał interpretację, nie ponosi negatywnych skutków związanych z takim działaniem. Tym samym uniknie on:

  • konieczności zapłaty podatku, do którego według interpretacji nie był zobowiązany;

  • odsetek za zwłokę;

  • odpowiedzialności za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*