Całkowity koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę

Koszt zatrudnienia pracownika

Pracodawca zobowiązany jest do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za swoich pracowników. Część z nich pokrywana jest z wynagrodzenia brutto pracownika, natomiast pozostałą część należności pokrywa pracodawca ze swoich środków. Przed decyzją o zatrudnieniu danego pracownika warto wiedzieć, z jakimi kosztami będzie się to wiązało.

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Ubezpieczenie emerytalne pracownika obciąża obydwie strony po połowie. Podstawę wymiaru każdej z tych części stanowi 9,76% miesięcznego wynagrodzenia brutto pracownika. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym minimalne wynagrodzenie to kwota 2100 zł brutto. Tym samym pracodawca zobowiązany jest uiścić kwotę 204,96 zł z własnej kieszeni. Druga część potrącana jest z wynagrodzenia pracownika.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku ubezpieczenia rentowego. Większą część, bo aż 6,50% podstawy wymiaru, zobowiązany jest pokryć pracodawca. Jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie minimalne, pracodawca zobowiązany jest uiścić kwotę 135,50 zł. Pozostałą część (1,50% podstawy wymiaru) potrąca się z wynagrodzenia brutto, które otrzymuje pracownik.

Inne ubezpieczenia obciążające pracodawcę

Prowadzący zakład pracy zobowiązany jest również do uiszczania składek na ubezpieczenie wypadkowe. Podstawę jego wymiaru stanowi 1,80% wynagrodzenia brutto pracownika. Składka na to ubezpieczenie jest opłacana wyłącznie przez pracodawcę – bez ingerencji w wynagrodzenie brutto pracownika. W przypadku, gdy otrzymuje on pensję minimalną, pracodawca uiszcza kwotę 37,80 zł.

Pracodawca zobligowany jest również do pokrycia składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Obydwie pokrywane są wyłącznie przez pracodawcę, a podstawę ich wymiaru stanowią odpowiednio 2,45% i 0,1% wynagrodzenia brutto pracownika. Trzymając się przykładu z pensją minimalną, pracodawca będzie zobligowany do zapłaty kwoty 53,55 zł.

Reasumując, należy stwierdzić, że koszty ponoszone bezpośrednio przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem pracownika są znaczne i wynoszą aż 20,61% podstawy wymiaru, czyli wynagrodzenia brutto pracownika za dany okres rozliczeniowy. Nawet biorąc pod uwagę aktualną wysokość płacy minimalnej, kwoty odprowadzane przez pracodawcę są wysokie. W tym przypadku całkowity koszt zatrudnienia związany z zatrudnieniem pracownika wynosi 2532,81 zł.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*